ICESlovakia s.r.o.

Časté otázky

Jedno alebo dvojsemestrálny pobyt

Podľa mojich doterajších skúseností odporúčam študentom zúčastniť sa 2 semestrálneho pobytu. Pri dvojsemestrálnom pobyte študent prežije všetky ročné obdobia so sviatkami, slávnosťami a získa trvalejšie vedomosti v angličtine. Pri jednom semestri si študent zvykne na používanie angličtiny, získa kamarátov, začne žiť americký život a v januári odchádza domov. Samozrejme, ak sa rozhodnete pre jednosemestrálny pobyt budem Vaše rozhodnutie rešpektovať.

Známky v škole

Priemer študentových známok za posledné tri roky jeho študia by nemal byť horši ako dvojka, avšak mali by prevládať dobré známky. V prípade, že má študent aj nejakú horšiu známku z niektorého predmetu, môže to byť príčinou  podmienečného prijatia do programu, vylúčenia z programu alebo pomalšieho vyhľadania školy v USA. Známka 4 nesmie byť z angličtiny, mala by byť najhoršia dvojka. Každého študenta posudzujeme individuálne. Študenti po príchode do USA musia zvládnuť štúdium v angličtine v plnom rozsahu. Tvoj znalosti preverime pri absolvovaní ELTIS testu a pri interview a po ich absolvovaní doporučíme ďalší postup pri zdokonaľovaní sa.

Znalosť angličtiny

Čo sa týka angličtiny, každý študent ktorý sa chce zúčastniť exchange pobytu v USA na High school musí vykonač ELTIS test, ktorý je povinný a rovnaký pre všetkých študentov z rôznych štátov sveta. Test sa robi u nás a test je zameraný na porozumenie hovorovej angličtiny a porozumenie písanej angličtiny - zahŕňa slovnú zásobu a gramatiku. Testy sa robia pred podaním záväznej  prihlášky. Vzhľadom k tomu, že študenti budú  navštevovať  strednú školu v USA musia zvládnuť angličtinu tak, aby mohli sledovať výuku a študovať v anglickom jazyku.

Čo je ELTIS test

Je bodový hodnotiaci systém požadovaný ne strednej škole (High school) v USA a hodnotí celkovú znalosť angličtiny u uchádzača. 

Test hodnotí schopnosti v dvoch základných oblastiach:

 • porozumenie hovorenej angličtiny
 • porozumenie písanej angličtiny – zahŕňa gramatiku, slovnú zásobu

Následne po teste sa uskutoční pohovor v angličtine t.j. interview. 

Aké predmety sa vyučujú?

Americký školský systém je úplne iný ako ten náš. Rok má dva alebo tri semestre. Školský rok začína v auguste alebo v septembri a končí v máji alebo júni. Každý študent si vyberá v škole predmety, ktoré bude mať každý deň tie isté a celkovo ich má 6 až 8. Tri predmety sú povinné (americká história, angličtina , matematika) ostatné predmety si vyberá študent sám podľa svojich predstáv, čo chce v budúcnosti študovať alebo z čoho bude maturovať po návrate z USA. Môže si vyberať z rôznych predmetov podobných ako u nás, avšak aj z takých, ktoré sa u nás nevyučujú ako napr. divadlo, varenie, tanec, hudba, fotografia a mnoho ďalších. Študenti sú zaraďovaní na vyučovacie predmety podľa veku, ale aj podľa školského prospechu a miestnych školských pravidiel do kategórií: „Freshmen, Sophomores, Junior alebo Senior“.

Ako je to potom s ukončením školského roka na slovenskej škole?

Po návrate sú dve možnosti a to:

 • absolvovať po návrate diferenčné skúšky z predmetov, na ktorých sa dohodne študent s vedením školy pred jeho odchodom do USA a pokračovať v ďalšom ročníku so spolužiakmi s ktorými  chodil (väčšina študentov sa prikloní k tejto alternatíve) alebo
 • opakovať ročník

Mimoškolské aktivity, športy počas pobytu

Hlavným cieľom High school exchange pobytu je, aby študenti spoznavali svojich amerických rovesníkov, utvárali nové priateľstvá, naučili sa plynule zvládnuť angličtinu a dosahovať v škole dobré výsledky. Jedná sa o študijný – akademický program. Partneri v USA sa snažia vyhľadať školu tak, aby naši študenti mohli pokračovať v aktivitách aké majú tu na Slovensku.  Nikto nemá však garantované v miesto v športovom time, všetci musia preukázať svoju zdatnosť v tom ktorom športe.Na školách sa môžu študenti  zúčastňovať množstva mimoškolských aktivít, ktorých je omnoho viac ako u nás na školách. Taktiež sa študenti  môžu venovať aktivitám a športovým činnostiam v rámci  klubov.

Ako sa vyberajú jednotlivé hosťovské rodiny

Hosťovské rodiny sú vyberané na základe študentom vyplnenej záväznej prihlášky. Rodina sa vyhľadáva podľa študentových záľub, povahových vlastností, koníčkami,životného štýlu, a pod. ktoré sú uvedené  študentom v prihláške. Študent by nemal zabudnúť, že jeho vlastná rodina s hosťovskou rodinou nikdy  nebudú presne  rovnakí. To, že sa záujmy budú v niečom líšiť,  len rozširi  obzor študenta a bude pre neho novou životnou skúsenostou a priležitosťou naučiť sa niečo nové. Hosťovské rodiny spolupracujú na základe dobrovolnosti. Desaťmesažné hosťovanie zahraničného študenta je nárožné na žúas a vzájomn toleranciu. Ak má študnt nejaké špeciálne požiadavky a nároky, tieto môžu spomaliť proces umiestnenia v hosťovskej rodine. ICES pracovníci sa snažia, aby pre študenta našli rodinu, ktorá bude spĺňať čo najviac študentových požiadavok. Desaťmesačné hosťovanie zahraničného študenta je na jednej strane mimoriadne záslužná činnosť a výnimočná životná skúsenosť, ktorá dáva pocit zadosťučinenia, no na druhej strane to vôbec nie je lacná záležitosť.

Súkromná škola

 • Študent bude bývať v hosťovskej rodine, ktorá musí bývať v blizkosti súkromnej  High school.  
 • Štúdium na súkromnej škole je podmienené platbou programového poplatku plus školného (tuition) pre školu, ktoré sa pohybuje od 5000-20000 USD. 
 • Platba programového poplatku sa uhrádza  podľa termínovnika
 • Školné na súkromných školách sa uhrádza priamo na účett súkromnej školy pred nástupom do školy. Každá škola má určení svoje platobné podmienky.

Môžem v USA maturovat?

Maturitu v USA študentom negarantujeme vzhľadom k tomu, že to záleží od viacerých faktorov ako napr. koľko kreditov bude mať študent podľa amerického hodnotenia, aké predmety si študent vyberie počas pobytu v USA,  či škola do ktorej bude študent chodiť má povolené, aby zahraniční študenti mohli "graduovať", a pod. Avšak už aj v minulosti naši študenti maturitu v USA absolvovali.

Viac študentov v jednej rodine

Študenti by mali spoznávat svojich americkych rovesnikov, utvárat nové priateľstvá, naučiť sa plynule zvládnuť angličtinu a dosahovať v škole dobré výsledky. Hosťovská  rodina očakáva, že študent sa bude plne  venovať aktivitám členov rodiny, bude každodenne v ich spoločnosti a bude s nimi komunikovat v angličtine. Nami ponúkaný výmenný študijný program je akademický kultúrny výmenny program, ktorý sa riadi pravidlami určenými US vládou, ktoré povoľujú viac študentov v jednej hosťovskej rodine,  avšak  z rôznych krajín. Okrem iného je tu aj pravidlo: nekomunikovať v rodnom jazyku. Komunikácia v rodnom jazyku počas pobytu sťažuje aklimatizačný pobyt študenta v novom prostredi a jeho celkovú adaptáciu.

Stravovanie počas pobytu:

Študent má právo na stravovanie v rodine podľa zvyklostí hosťovskej rodiny a dohody s ňou. Obedy má študent zbezpečené v škole za úhradu.

Do akých miest sa chodí študovat na High school program?

Miestnych koordinátorov máme po celých USA. Miestny koordinátori vyhľadávajú školy a hosťovské rodiny a  počas pobytu je v kontakte so študentami. Študenti sa umiestňujú tam, kde je pre študenta vhodná hosťovská rodina a kde v škole akceptujú zahraničných študentov. Vzhľadom k tomu, že hlavný dôraz sa dáva na hosťovskú rodinu, nie na lokalitu, vopred nie je možné povedať, kde študent bude umiestnený. Výnimka je len vtedy, ak študent sa rozhodne pre nadštandardnú službu (výber lokality)  alebo má už vhodnú vlastnú americkú hosťovskú rodinu. 

Aké sú podmienky prijatia, čo musí študent spĺňať:

 • Vek účastníka sa pohybuje v rozmedzí 15-18,5 rokov pri nástupe do školy v USA,

 • Znalosť anglického jazyka účastníka je dostatočná pre schopnosť sledovať vyučovanie na americkej škole a dohovoriť sa v bežných každodenných situáciách. Hodnotenie učiteľa angličtiny navštevovanej školy, ktoré je súčasťou záväznej prihlášky účastníka je kladné.

 • Celkový prospech účastníka je minimálne na takej úrovni, že študent nemá horšie známky ako trojky.

 • Zdravotný stav účastníka je dobrý, nemá žiadne závažné ochorenia vyžadujúce pravidelné lekárske ošetrenia ani predpisovanie liekov a má absolvované americkými HS požadované očkovania.

 • Účastník má ukončené základné školské vzdelanie.

 • Účastník má záujem o štúdium na americkej strednej škole (High School), americkú hosťovskú rodinu, spoznávanie americkej kultúry. Má vysoký stupeň prispôsobivosti, znášanlivosti a samostatnosti, ako aj pozitívne myslenie.

 • Účastník spĺňa podmienky pre udelenie študentských vstupných víz do USA.

 • Odovzdať vyplnenú záväznú prihlášku čo najskôr (IHNEĎ). V prípade ak máme ešte volné miesta najneskorší termín podania prihlášky je do 15.3.  

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.