ICESlovakia s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste prejavili záujem o naše produkty a služby - kontaktovali nás telefonicky, písomne alebo elektronicky (emailom alebo prostredníctvom niektorého kontaktného formuláru na našej webstránke www.iceslovakia.sk alebo inak), zverujete nám vaše osobné údaje.

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete o našich zásadách ochrany vašich osobných údajov, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť, ako aj o vašich právach v súvislosti s nariadením Európskej Únie GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

1.     Kto je správca a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť International Cultural Education Slovakia, s.r.o., so sídlom Cabanova 13/B, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO 50996983, DIČ 2120551873, tel. 00421 903 417 657, email: info@iceslovakia.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 121123.

 

2.     Prehlasujeme

že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

-     budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

-     plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

-     umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

3.     Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a ako dlho?

a)   Informácie

Pokiaľ ste nás kontaktovali so žiadosťou o poskytnutie informácií o našich produktoch a službách, spracúvame a využívame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na poskytovanie týchto informácií / obchodných oznámení, či ponúk. Robíme tak na základe vašej požiadavky a teda nášho oprávneného záujmu.

Spravidla ide o vaše osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, email, tel. číslo, prípadne dátum narodenia študenta a iné.

Tieto údaje uchovávame a spracúvame po dobu, pokiaľ môže trvať váš záujem o naše produkty a služby, maximálne po dobu 6 rokov, príp. po kratšiu dobu - do vášho odvolania vášho záujmu. Pokiaľ nás informujete, že naše produkty a služby nie sú pre vás relevantné, nebudeme vám poskytovať žiadne ďalšie aktualizované informácie.

b)   Záujem

Pokiaľ ste nás kontaktovali a poskytli väčší súbor osobných údajov (prostredníctvom online formuláru predbežnej prihlášky, resp. jej zaslanie emailom či písomne), predpokladáme, že máte záujem nielen o poskytovanie informácií týkajúcich sa našich produktov a služieb, ale aj o posúdenie plnenia podmienok účasti študenta (budúceho účastníka) a zahájenie prípravy na jeho účasť v programe (napr. vytvorenie jeho osobného účtu v online systéme ZAPP pre exchange študentov), ktorá potenciálne vyústi do uzatvorenia zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou.

V takomto prípade spracúvame vaše osobné údaje tiež na právnom základe nášho oprávneného záujmu v tomto rozsahu:

-     zákonný zástupca – rodič študenta / účastníka: meno, priezvisko, tel. číslo, email, prípadne aj ďalšie údaje, ktoré nám študent a jeho zákonní zástupcovia poskytnú emailom, písomne alebo ústne pred uzatvorením Zmluvy, resp. ich uvedú do svojho osobného účtu v online systéme ZAPP.

-     študent / účastník: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, tel. číslo, email, navštevovaná škola a ročník, prípadne aj ďalšie údaje, ktoré nám študent a jeho zákonní zástupcovia poskytnú emailom, písomne alebo ústne pred uzatvorením Zmluvy, resp. ich uvedú do svojho osobného účtu v online systéme ZAPP.

Tieto údaje uchovávame a spracúvame po dobu, pokiaľ môže trvať váš záujem o naše produkty a služby, až do momentu uzatvorenia Zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou, maximálne po dobu 6 rokov, príp. po kratšiu dobu - do vášho odvolania vášho záujmu. Pokiaľ nás informujete, že naše produkty a služby nie sú pre vás relevantné, vymažeme pre vás vytvorený osobný účet v online systéme ZAPP a nebudeme vám poskytovať žiadne ďalšie aktualizované informácie. Po uzatvorení Zmluvy budeme spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy.

 

4.     Komu vaše údaje poskytujeme?

a)   Informácie

Vaše osobné údaje pre účely informovania sa o našich produktoch a službách používame výlučne našou spoločnosťou. Majú k nim prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme ďalším spoločnostiam.

Ďalšie spracovanie a použitie Vašich osobných údajov uskutočňujeme len vtedy, pokiaľ to právny predpis výslovne povoľuje alebo ak ste výslovne súhlasili so spracovaním alebo použitím údajov.

b)   Záujem

Vaše osobné údaje ako záujemcu - potenciálneho budúceho účastníka programu používame našou spoločnosťou pre účely uvedené v bode 3b. Majú k nim prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Vaše údaje meno, priezvisko, email študenta a vami uvedeného rodiča použijeme na vytvorenie vášho osobného účtu v online systéme ZAPP, z ktorého dostanete emailovú správu ako tento účet aktivovať. Pri prvom prihlásení budete vyzvaní na prijatie podmienok používania tohto systému študentom, ako aj aspoň jedným rodičom. Ide o zásady ochrany osobných údajov (TGMSoft Fair Processing Notice) spoločnosti TGM Informatica Ltda, ktorá prevádzkuje tento online systém ZAPP a dôverujeme im v ich zásadách a postupoch v ochrane vašich údajov, ktoré im zveríte. Odporúčame vám uvádzať vaše ďalšie osobné údaje do vášho osobného účtu v systéme ZAPP, resp. nám ich dať k dispozícii ústne, emailom, či písomne až po uzatvorení našej Zmluvy, od kedy ich budeme spracovávať na právnom základe plnenia zmluvy.

Ďalšie spracovanie a použitie Vašich osobných údajov uskutočňujeme len vtedy, pokiaľ to právny predpis výslovne povoľuje alebo ak ste výslovne súhlasili so spracovaním alebo použitím údajov.

 

5.     Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a tlačenej forme.

 

6.     Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracovávané v elektronickej forme na prenosných počítačoch našej spoločnosti sú šifrované, písomné dokumenty sú uskladnené v uzamknutých priestoroch, kam nemajú prístup iné osoby ako zamestnanci viazaní mlčanlivosťou.

 

7.     Aké máte práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@iceslovakia.sk.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

a)   Právo na informácie

Informácie o našich zásadách spracovania osobných údajov práve čítate a tým je naplnené vaše právo.

b)   Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vám do 30 dní vydáme potvrdenie s informáciami o tom, ktoré vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 

c)   Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

d)   Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Urobíme tak do 30 dní od vašej požiadavky. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

·         už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

·         namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

·         spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

·         osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

·         ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

e)   Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

·         nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

·         spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

·         vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

·         namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

f)    Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme , ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Keďže však vaše údaje nespracovávame automatizovanými prostriedkami, takejto vašej žiadosti nemôžeme vyhovieť.

g)   Právo namietať

·         Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. . Ak vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

môžete kedykoľvek namietať ich spracovávanie, ak máte na to osobné dôvody. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme.

 

8.     Na koho sa môžete obrátiť? Ako môžete odvolať váš záujem?

Pokiaľ o naše produkty a služby už nemáte záujem, kedykoľvek nám o tom dajte vedieť a my vás nebudeme kontaktovať v ďalšom období s aktuálnymi informáciami / ponukou.

Najvhodnejším spôsobom je:

-     poslať nám oznámenie na email info@iceslovakia.sk, prípadne

-     zaslať nám písomné oznámenie ho poštou na adresu International Cultural Education Slovakia, s.r.o., Cabanova 13/B, 841 02 Bratislava.

Takýmito spôsobmi nás môžete kontaktovať aj v prípade, že máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov.

 

9.     Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@iceslovakia.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Rýchly kontakt

ICESlovakia - Stredná škola v USA

International Cultural Education Slovakia, s.r.o.
konateľka: Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

e-mail:
info@iceslovakia.sk

mobil:
0940603481

Potrebujete viac informácií? Kontaktný formulár

Tu nám môžete napísať Vašu otázku, či odkaz:
*Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári sú u nás v bezpečí a budeme ich spracovávať podľa našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy.
*Kedykoľvek nás môžete kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iceslovakia.sk a požiadať o zmenu alebo odvolanie vašej žiadosti, resp. využiť vaše práva ohľadom vašich osobných údajov.